The Struggle for good Friends

This I do post from personal experience I am looking forward for your Opinion.

20170222_150256[1]

Languages: English/Nederlands (Beneden)

Over the years of friends coming and going I found that a lot of people just try to get the most out of you for their own benefit. They will treat you like they are your Family, however behind your back they are your worst Enemy.

To truly find Honest and humble friends of honor is like finding a treasure, The change however starts with one himself.

never see your Friends as Your Followers.

Recognizing your own faults and mistakes that hurt others, This does not mean that you have to be a softy and talk everything good, but to be yourself no matter what situation.

Seek Balance, Love and appreciate others, don’t take everything personal.

People will appreciate you more when you can just be yourself and not pretend you are the nicest person ever, gain confidence. But because so many people are getting used to talk after other people’s ears, we stimulate a false sense of a bond that is not truly there.

We can recognize a true friend with His love for you (as for Himself) and you in one accord, Have you ever wondered why its always your fault someone is not your valuing you as their friend? Maybe its because He/She never taught that same Value, Its good to strengthen each other and to give your diagnose to the person, If the person truly cares you will find a good result in it. Luckily we have scripture helping us in every way we go.

Scripture learns us to watch out for certain people in combination with the spirits they carry listed down below:

Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, Envyings, murders, drunkenness, revellings (Galatians 5:16-21)

What I found out (like many others) is that in modern worldly terms the word ”Narcissism” is a combination of many of those listed above, concealed with a mask of light (To see my Article about Narcissism click Here )

To find friends you have to be a friend, Because you are the mirror. Torah will certainly bring Friendship in another stage and also often easily connect you with like minded people. In all of my personal experiences Torah has been the key.

But often I fell for the mindset that friends where more important, and than the Almighty showed that He is the one I should trust. And He constantly tests us, if we put our faith in People or in Him. And He does that because He cares for you and wants to show you what happens when you trust the wrong people, so that you can have the beneficial of a loving Heavenly Father that well never let you fall or turn His back to you. And we still test his patience with our stubborn will…

Eventually He is the one who gives you Everything you need.

Yahnathan

Nederlands:

Ik bericht dit uit eigen ervaring. Ik zou graag willen weten wat de lezer denkt.

Door de jaren heen van vrienden komen en gaan, dat veel mensen proberen om het meeste uit je te krijgen voor hun eigen voordeel. Zij zullen je behandelen alsof je hun familie bent, maar achter je rug ze zijn je ergste vijand.

Het vinden van Eerlijk en nederig vrienden is net als het vinden van een Schatkist, De verandering begint echter met een zelf.

zie nooit je vrienden als je Volgers.

Het herkennen van je eigen fouten en fouten die anderen pijn doen, dit betekent niet dat je een goedprater moet zijn en alles goed praat, maar jezelf te zijn, ongeacht welke situatie.

Zoek het Balans, Liefde en het waarderen van anderen,en alles niet persoonlijk nemen.

Mensen zullen je meer waarderen als je gewoon jezelf kan zijn en niet doet alsof je aardigste persoon ooit bent, dan krijg je ook meer vertrouwen in jezelf. Maar omdat er zoveel mensen gewend zijn naar de oren van andere mensen te praten, stimuleren we een vals gevoel van een band die er niet echt is.

We kunnen een echte vriend te herkennen met Zijn liefde voor jou (als voor zichzelf) en jij in een akkoord, Heb je je ooit afgevraagd waarom het toch altijd jou schuld is dat iemand je niet waardeert als hun vriend? Nou misschien komt dat omdat hij / zij nooit dezelfde waarde geleerd heeft, Het is goed om elkaar te versterken en om uw diagnose door te geven aan de andere persoon,En als de persoon echt om u geeft zal je er een zeer goed resultaat in vinden. Gelukkig hebben we de Schrift om ons te helpen op allerlei mogelijke manieren.

De Schrift leert ons om uit te kijken voor bepaalde mensen in combinatie met de geesten die zij dragen zoals hieronder opgesomd:

Overspel, ontucht, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen (Galaten 5: 16-21)

Wat ik ontdekte (net als vele anderen) is dat in de moderne wereldse termen het woord ” Narcisme” een combinatie van veel van de hierboven genoemde draagt, verborgen met een masker van Licht (Ik heb de gedachte om een artikel te schrijven over Narcisme)

Om vrienden te vinden moet je een vriend zijn, want je bent de spiegel. Torah zal zeker zorgen voor Vriendschap in een ander stadium en ook vaak gemakkelijk je verbinden met gelijkgestemde mensen. In al mijn persoonlijke ervaringen is de Torah de sleutel geweest.

Maar vaak Ik viel voor de mentaliteit dat vrienden meer belangrijk waren, en dan liet de Almachtige zien dat Hij degene waar ik mijn vertrouwen op moet zetten. En Hij ons constant test, of wij ons geloof in de Mensen of op Hem stellen. En Hij doet dat, omdat Hij voor je zorgen wilt  en wil je laten zien wat er gebeurt als je op verkeerde mensen vertrouwd, zodat je het heilzaamheid ervaart van een liefdevolle hemelse Vader die je nooit zal laten vallen of je de rug omkeert. En toch testen wij zijn geduld met onze koppige wil…

Uiteindelijk is Hij degene die alles geeft dat je nodig hebt.

Yahnathan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s